ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «INSURANCE CONSULTANTS AGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΚΕ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 132004503000 και Α.Φ.Μ. 800609512

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της εταιρείας “INSURANSE CONSULTANTS AGENCY IKE” σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφική της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ Το Τρικούπη 20, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρικής χρήσης έως 31-12-2020.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών κάθε εταιρικής χρήσεως έως 31-12-2020.

3. Λήψη αποφάσεων περί απαλλαγής των διαχειριστών του προϊσταμένου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων από την ευθύνη αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις κάθε εταιρικής χρήσης έως 31-12-2020.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών (συμβατικών προμηθειών) διαχειριστών κάθε εταιρικής χρήσεως έως 31-12-2020.

5. Προεγγραφή καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2021

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση των εταίρων έχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όσοι είναι εταίροι της εταιρείας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.inco.gr επιμέλεια του Διαχειριστή, θα τοιχοκολληθεί στα γραφικά της εταιρείας και θα αποσταλεί προσωπικά με e-mail σε όλους τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 70 ν. 4072/2012 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021

ΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

   

                              

 

   

Χρηματιστήριο

Πηγή:www.reporter.gr