ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία “INSURANCE CONSULTANTS AGENCY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΚΕ” με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 132004503000 και Α.Φ.Μ. 800609512

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της εταιρείας “INSURANSE CONSULTANTS AGENCY I.K.E.” σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 20, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρικής χρήσης έως 31-12-2019.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών κάθε εταιρικής χρήσεως έως 31-12-2019.

3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών του προϊσταμένου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις κάθε εταιρικής χρήσης έως 31-12-2019.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών (συμβατικών προμηθειών) διαχειριστών κάθε εταιρικής χρήσεως έως 31-12-2019.

5. Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2020

Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση των εταίρων έχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όσοι είναι εταίροι της εταιρίας.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.inco.gr επιμέλεια του Διαχειριστή, θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας και θα αποσταλεί προσωπικά με e-mail σε όλους στους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 70 ν. 4072/2012 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020

ΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μπέλογλου Γεώργιος

   

                              

 

   

Χρηματιστήριο

Πηγή:www.reporter.gr